REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU MIESZKAŃCÓW
Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe w Puławach uprzejmie informuje, że uruchomiła Portal Mieszkańców w celu umożliwienia swoim mieszkańcom dostępu do informacji stanów rozliczeń dotyczących ich lokali bez potrzeby bezpośredniego kontaktu w siedzibie Spółdzielni.
Zasady funkcjonowania serwisu Portal Mieszkańców:
1. Serwis Portal Mieszkańców funkcjonuje w oparciu o dostęp do sieci Internet.
2. Serwis Portal Mieszkańców jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów Ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw 144 z 2002 r. poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
3. Spółdzielnia zobowiązana jest do usunięcia danych użytkownika serwisu Portal Mieszkańców z listy użytkowników i zablokowanie dostępu do konta na jego żądanie złożone w formie pisemnej.
4. W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp do konta użytkownika serwisu Portal Mieszkańców z jednoczesnym usunięciem danych użytkownika Portal Mieszkańców z listy użytkowników.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania serwisu Portal Mieszkańców.
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszą informacją lub przepisami prawa
7. Saldo rozliczeń czynszowych z poszczególnym mieszkańcem na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze przekazane przez Bank na konto Spółdzielni, korekt czynszowych związanych np. ze zmianą ilości osób, wysokości zaliczek za CO, zimną wodę, odprowadzenie ścieków i innych, zadłużeń objętych sprawami sądowymi, zadłużeń rozłożonych na raty oraz ustawowych odsetek od zadłużeń naliczanych zgodnie z przyjętą zasadą w SM Południe.
8. Serwis Portal Mieszkańców działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika, generowanie informacji. Informacje uzyskane przez użytkownika serwisu Portal Mieszkańców za jego pośrednictwem nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W każdym przypadku niejasności co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Administracji Spółdzielni w celu wyjaśnienia nieścisłości.
9. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność użytkowania serwisu Portal Mieszkańców z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od Spółdzielni jak uszkodzenia urządzeń dostępowych, braku dostępu do Internetu, działania sił wyższych itp.
10. Spółdzielnia jako administrator serwisu Portal Mieszkańców może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w serwisie Portal Mieszkańców, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.
11. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora użytkownika Portal Mieszkańców oraz hasła przez osoby trzecie.
12. spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu Portal Mieszkańców.
13. Użytkownicy serwisu Portal Mieszkańców uprawnieni są do składania reklamacji dot. działania serwisu Portal Mieszkańców. Reklamacje powinny być składane w siedzibie Spółdzielni w Punkcie Informacyjnym lub kierowane na adres Spółdzielni pocztą tradycyjną, lub na adres admin@poludnie.pulawy.pl. Reklamację, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia w którym nastąpiło to zdarzenie. Do reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. Reklamacji wniesionych przez osoby nie będące Użytkownikami Portal Mieszkańców nie uznaje się. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółdzielnia zawiadamia o sposobie załatwienia reklamacji osobę wnoszącą reklamację. Załatwienie reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona, lub w inny wybrany przez Spółdzielnię sposób.